Á‹¨áŠ¢á‰µá ‹®áŒµá ‹«áˆ…á‹á‰¥ˆˆ˜á ‹áˆ™áˆ­ youtube(pdf)で無料ダウンロード

µ Ì ß " , O Å õ)#´ O Å õÕÄ ÿÆ0Û + ÕÓÄ Ç¢ Ë# u - O Å õ)#Û (7 · â´ +± ø Æ% ÕÓÄ Ç¢ Ë$ u sf ¿¸ O Å õÕÄf ÿÆ0Ûïù ø Í- Ç¢ Ë ½ u s B H&GMG2GeFÿ ´ - v Ü W5 ½>úFÿFÒG G FëG#F¹%$ KGTG=GGG[GFF÷ [ FçG FéF¹. O Å $ ÿÆ(Û O Å õ)#· ´ BÈÕÓÄ Ç

H " )H ÇH M+á 0¿ $ +Ë B 2(#ØFþ4 >Ý v ·2(#Ø #'5 G 8x5 >á>á>Ø>ã>á>ß>Ø>ã>Þ>ß >ß>ß>Ø>ß>Þ>ã>Ø>à>â>å >ä>Ø>å>ä>à>Ø>Þ>Ü>Þ >Ý>ß>Ø>à B @0 8o >Ô>Ý>Õ 0£ 5*Fþ fG 0£ VFþ0b' G Fþ fG G Ì/²&g D 0£ ö ='¼Fþ 5 GFû FÖ 0£ 5*Fþ fF·H F·! D D è ¥Fþ 0£ 5*Fþ fF·H F·! D! 0£ VFþ0b' G Fþ fF·H F·! D" G Ì/²&g F·H F·! >Ô>Þ>Õ$Î/ í 4 ' XH 3û 4 'H D $Î/ í 4 ' XH +¬ k 4 'G" µG H >Þ>Ü>Ý>å º>ß v >ß>Þ>Ø>á>ß>ß>Ø>Ü>Ü>Ü 4>Þ>Ü>Ý>ä º>ß v >Þ>á>Ø>ß>á>Ü>Ø>ä>Ü>Ü 4

/ º ¬ ²0 ± s µà ¢ - £ Îà ¥ å H 7H 62z ½ ¢ f £ %¼ 7:40 - 8:04 8:20 8:33 8:44 Ef>Ý>Ý>æ>Ý>Ý 11:35 11:39 11:55 12:08 12:19 Ef>Ý>à>æ>ß>Ü - 14:54 15:10 15:23 15:34 Ef>Ý>ä>æ>Ý>â 18:40 18:44 19:00 19:13 19:24 %¼ ½ ¢ f £

Û ¿#ã3 # C 0¿) 2 ;"g # b /² _6õ M ² [ _ ö Y A ) b2 ;"g # /² K r M >/>, S S £'ì b ó/ "g #>& ¹ B º v ¥#' ~>' FÆ S FÇ H " )H ÇH &É% H 0H &É% H 8oH £'ì#'8 H >í>Õ p í8 H >îH p "á H >îH >ÛH >íH >ÝH ( ¸5 lG 2 ¸5 >Ý>Ü>á>Ø>å>â>Ü >Ý>Ü>á>Ø>å>â>Ü >Ý>Ü>Ü>Ú>Ü>Ñ q · Æ0Â/² '¨>Þ Fþ>Þ ] ' F·F·F·F·F·F·>Ô+¬>Õ ¹ B>Þ>ã º>à v>Ý ¥ >Ô+³>Õ ¹ B>Þ>ä º>ß v>ß>Ý ¥ 2 Ç ¡ &k & &t 2 Ç>ÌFÒG FþG G +Ë >Ô " )H ÇH &k & &t % p% 0£ Æ4 v , d 2 Ç 0£ 7 & &tGCG GaGG'¼ p% >ß>å>ã>Ø>à>Ü>á>Ø>Ü>á>à /² '¨ G ª ¿ Ü µ ¡ . 2A _ è0 [ Ì I S0è9 ) Ý /² Ü º » Ü å @ U c ® b Ó å Æ î ¡ è ¥ b Æ î ¡8 ' b Ü º » Ü å8 ' _ P M m ># 3 Peak No. 12 34 5* 67 8 9 -10**11 12 Retention time (min) 2.39 2.62 3.11 3.70 4.23 5.86 6.45 7.47 7.66 - 13.73 20.47 27.79 Title Microsoft Word - ã R010828ç ã R010829è¨ è ç ºè¡¨(ã ã ã 㠯㠳ã 㠼㠩㠳ã 2019æ è ).docx Author a110680100 Created Date 8/28/2019 4:37:37 PM G %$ >á? ? þ ½#ÝGMG2Ge>ÌH %$ >á? ? Fþ þ ½>Ì G %$ >Ý>Ü? ? þ ½#ÝGMG2GeH %$ >áHZ>Ý>Ü? ? Fþ þ ½>Ì G %$ >Ý>Þ? ? þ ½#ÝGMG2GeH %$ >áHZ>Ý>Þ? ? Fþ þ ½ g"g í S4 l g N#.'¼ >, g"g í S4 q %$ PP þ

/²H ç ôF· ºF·H H F· vF·>Ý>áF· ¥ d ¡F·F· :1" '¼GUG GCG GaGGF·FÒG G Fþ5 1¤* '¼ XH £'z XH F·H H F·F· G p XF·H H F·F·F·F·F· m F·H H F·H GOG5GQG=8o% FÿFÔFùFñG FøG FÔFØFúFÔFÔFÔFØG FÛG FúFÔFä 0b Fä 0bG"2ÃG

Ú -Þ { s6Î - Þ á$å ÿ Ò9Ø Æ ß Ø é Ù î y0 » A ã ] L ü é ß%51ñ » A { Ð Ö á . Ò Ú9Ô9ß9Õ9Ú ß ¿ â9Ø Î é#n-× ó(( æ Ò á9Ø s4Ù é D ^ J æ ß ¿ á ½ ü ß y æ Å Ì D ^ J'k&ý < G . ô Ú ü æ9Ø û1ñ \ Ç » ¿5Y 3 " ; !ª ¿ Ú n$ s6Î9Ô9à9Õ9Ø9Ô9á9Õ w&k /õ 5 >Ì>á>á>Ø>à>å>Ü>Ì >á>Ø>ß>â>å Eg>Ì>Ý>Þ> Ý æ& &t N4 2 G !O F |2 Fþ ö %4&k /õ 5 >Ì>Ý>Ý>Ü>Ü>Ì >Ý>Ü>Ü >Ü z d/õ 5 >Ì>à>à>à>å>Ì >à>à>å >Ü ¹ À5 À5 4Ä (5 p >Ì>Ý>Ý>â>Ø>ã>å>á>Ì >Ý>â>Ø>Ý>á>Ü N á , x5 í :*( ì6ëb d7³8' "á W _&gM W2 Ù V , 0è9 / +0[ W W3 0Û o( V (Ù180 GÚ (Ù265GÚ v Q#Ý d7³ cD G G>GTG Ge , x4 ( d7³ cD d7³ cD! d7³ cD" d7³ cD# Ge 50GÚ 0Û o4 ( , x4 (50 GÚ 70GÚ 70 GÚ W5 d7³8 ' "á) Ý(20 ¥ 8ô#Õ! K) W4 d7³8 ' "á /²H ç ôF· ºF·H H F· vF·>Ý>áF· ¥ d ¡F·F· :1" '¼GUG GCG GaGGF·FÒG G Fþ5 1¤* '¼ XH £'z XH F·H H F·F· G p XF·H H F·F·F·F·F· m F·H H F·H GOG5GQG=8o% FÿFÔFùFñG FøG FÔFØFúFÔFÔFÔFØG FÛG FúFÔFä 0b Fä 0bG"2ÃG 2015/02/13 H " )H ÇH M+á 0¿ $ +Ë B 2(#ØFþ4 >Ý v ·2(#Ø #'5 G 8x5 >â>Ý>Ø>Ü>Ü>Ý>Ø>á>ä>ã >ß>Þ>Ø>á>ß>å>Ø>Ý>á>ä >Ý>à>Ø>â>ä>ß>Ø>Þ>Ü>á >Ý>ß>Ø

G p X 1* P1ß G p"á w G'Å ò ð X ò 9 ë ì X ñ 9 v 8! K í ì X ó 9 G ì X ì 9 G p ï ð X î 9 v A í ô U ñ ò ô G p ò ñ X ô 9 >&>0>'4 4( Ó%4 9 b G p"á w G'Å"á 1* & 4Ä x K S ó ? } Y Â [ …

/²>åF· Æ y.F·. (8® 9>Ì. c q S B m ² ºÝ>ã º Ø ¹ B>Ý>ä º Ø ¹ B>Ý>å º Ø ¹ B>Þ>Ü º Ø ¹ B>Þ>Ý º Ø ¹ B>Þ>Þ º Ø >Ý @>ÕF· m X q8 Fþ W FÿF¸ . $ª µ þ 26õ m X q çFþ ²8oG"/²FçFïG FþF÷FÒG F¹H " )H ÇH BF·F·F·F· F·F·F·F·F·F·F·F·F·F·F· ( mF·F·F· XF·F·F· qF·F·F·8 4:F· F· ö 0£ >ä>Ø>Þ>Þ>à>Ø>ß>Ü>Ü >Ý>Ø>Þ>ä>å>Ø>å>Ü>Ü>Ô>× ¥ \ 2 >ÌB >Ý>Õ>å>Ø>á >Ô " )H ÇH H H `0£ B F· M+á G á2 #Ø Q öFþ4 H H) Q öFþ4 H H H ) p% ö 2 #Ø4 #Ý% >Ý>â>å>Ø>ä>Ü>à >Ü >Ý>â>å>Ø>ä>Ü>à >Ü >Ü >Ý>â>å>Ø>ä>Ü>à ö 2 #Ø < % p >Ý>â>å>Ø>ä>Ü>à >Ý>â>å>Ø>ä>Ü>à >Ý>â>å>Ø>ä>Ü>à "I 2(# ¹ B>Þ>å º Ø>Ì »#Ý Y! µ ,´)+0£ H ¹ B>ß>Ü º>à v$Î/²H H $Î/ H F· M+á&k K 2 Ç ¥ #Ø µ d F· »#Ý Y! µ4 )+0£Fÿ ¥ #Ø µ d F· »#Ý Y! µ4 H &kFþ7 0£) ÝF÷FéF¹ ¹ B>Þ>ß º>Ý>Ü v)+0£G G F Y! +: È µFà lG F !ñ µFÃFþH µ'FþG Fþ)+0£F÷FéF¹ \ G á2 #Ø Q ö8 >á>Ø>ä>ß>Ü>Ø>Þ>á>â S )Þ2z G á2 #Ø8 >ã>ä>Ø>â>ß>ã>Ø>Þ>â>Ü )Þ2z G á2 #Ø8 >ä>à>Ø>à>â>ã>Ø>á>Ý>â) p % ) 2 #Ý Title kaikei_28nendo.pdf Author miyagi Created Date 6/22/2017 3:46:16 PM G p X 1* P1ß G p"á w G'Å ò ð X ò 9 ë ì X ñ 9 v 8! K í ì X ó 9 G ì X ì 9 G p ï ð X î 9 v A í ô U ñ ò ô G p ò ñ X ô 9 >&>0>'4 4( Ó%4 9 b G p"á w G'Å"á 1* & 4Ä x K S ó ? } Y  [ … á 8Ì ù ü0 : Ä¿ÓåïÆ Þ »¢ s8´á 8¯µÄ£ ª j® pÞ »¢ s8´á 8¯µÄ£ ²¤Éçª ®L y ÕÌ O ; M r ²¤Éçª ®LU GVXz&A Qw² ÍUD ópb{y y å w ÿ ? Ú¢£x

á 8Ì ù ü0 : Ä¿ÓåïÆ Þ »¢ s8´á 8¯µÄ£ ª j® pÞ »¢ s8´á 8¯µÄ£ ²¤Éçª ®L y ÕÌ O ; M r ²¤Éçª ®LU GVXz&A Qw² ÍUD ópb{y y å w ÿ ? Ú¢£xÝ>å>Ý>Ø>Ý>á>Þ>Ø>ß>á>á >ã>ä>Ø>à>å>Ü>Ø>à>ã>ã >ä>Ü>Ø>ß>Ü>â>Ø>à>â>ãEg>Ì>Ý>Ý>Ø>ã>ä>ã>Ø>Ý>Ý>å>ß>ß>ä>Ø>Ý>â>Þ>Ø>Ý>ä>Ü 2 É … Ö Ë 2 ¢ º ·d¼ñÛõ 8 £ µ "m I 2 f 2 ¸ f µ " Ë ¸> o·í8 3 Ô % ¸ m · V oÛ ¸ t · þüñ´ xó¬¨ % ¸Û¢Ô ± û r ¢u % ¸ / ò ß H·mØÔ± !û8øÛ.¡t|ó ´c ± Ï Ót µ&· gÓ Ô % ¸ ´~ µ " Ë ± ¯·~ V $® ±~ùí+Äh ¢Ô ±· Ô … H " )H ÇH M+á 0¿ $ +Ë B 2(#ØFþ4 >Ý v ·2(#Ø #'5 G 8x5 >á>á>Ø>ã>á>ß>Ø>ã>Þ>ß >ß>ß>Ø>ß>Þ>ã>Ø>à>â>å >ä>Ø>å>ä>à>Ø>Þ>Ü>Þ >Ý>ß>Ø>à M+á l g3û ¥ b>1'8® \ K Æ0 c 9/²>/ b \ > ~ [ M ^ > >1'8® b1* c È2A1* 2>& Û ô>2>4 º>7 v>1>. ¥# È'ö '¨>1>. # C Ç È2A ² 6×3û%±>' _ = Ð M v b \ K r M W È + #1* ß ^ Ø3 1* l g)E)F% 0i1* b>1'8® \ K Æ 0 c 9/²>0 b \ > ~ [ M Û ¿#ã3 # C 0¿) 2 ;"g # b /² _6õ M ² [ _ ö Y A ) b2 ;"g # /² K r M >/>, S S £'ì b ó/ "g #>& ¹ B º v ¥#' ~>' FÆ S FÇ H " )H ÇH &É% H 0H &É% H 8oH £'ì#'8 H >í>Õ p í8 H >îH p "á H >îH >ÛH >íH >ÝH ( ¸5 lG 2 ¸5 >Ý>Ü>á>Ø>å>â>Ü >Ý>Ü>á>Ø>å>â>Ü >Ý>Ü>Ü>Ú>Ü>Ñ

/² '¨ G ª ¿ Ü µ ¡ . 2A _ è0 [ Ì I S0è9 ) Ý /² Ü º » Ü å @ U c ® b Ó å Æ î ¡ è ¥ b Æ î ¡8 ' b Ü º » Ü å8 ' _ P M m ># 3 Peak No. 12 34 5* 67 8 9 -10**11 12 Retention time (min) 2.39 2.62 3.11 3.70 4.23 5.86 6.45 7.47 7.66 - 13.73 20.47 27.79 Title Microsoft Word - ã R010828ç ã R010829è¨ è ç ºè¡¨(ã ã ã 㠯㠳ã 㠼㠩㠳ã 2019æ è ).docx Author a110680100 Created Date 8/28/2019 4:37:37 PM G %$ >á? ? þ ½#ÝGMG2Ge>ÌH %$ >á? ? Fþ þ ½>Ì G %$ >Ý>Ü? ? þ ½#ÝGMG2GeH %$ >áHZ>Ý>Ü? ? Fþ þ ½>Ì G %$ >Ý>Þ? ? þ ½#ÝGMG2GeH %$ >áHZ>Ý>Þ? ? Fþ þ ½ g"g í S4 l g N#.'¼ >, g"g í S4 q %$ PP þ M+á $ª µ þ X U -0'1 Ð Þ µ º g"g S4 l g N#.'¼ >Y g"g S4>[ c Á å » Ý 3H l g Ê µ » ? } ^ Á å Ð î ] b g "g b þ ½ [ 6 Ç g b Á å Ð î l µ » _ c /ª Á ¾ p M S u _ g' _ É Û « ³ µ ¡ v ~ Ü E Z 8 >Y'8®>[ '8® $ Ñ î » 0$/ Ñ î » Ú î ß µ µÄ¿Ó~²~ Á þq Ug µÄ¿Ó~²~ Á þq± × ÜÔçÍ µÂ ³ãïyÍ Ä ì» 7 B Á þq±T QùMþq± yA w 7= o H 3w ÿCz¯ÛáÇ ³ãïw1,= srw A¼U Os ùM C \b þq $} q } ®srwþq Ý ¯U Á þq¡q`o C ^ oM b{y û Êþ xz ]þ srpÏ Rb ®µÄ¿Ó~²~ Á þq¯ ]©ßïÖ ï * ^qqq t G b M+á 0è Û#Õ À7 0[8o _ c>* M+á 0è b 8ª ? } Û m)F r [ b1V m)F 0ò K C0 3U K Z 6 ~ r M Æ v ~4* < G \ @ ^ 8 | :>* | C1 [ C T I 8 r S>* G b0[8o _ ç Ü I Z 8 S ¥&ì#Ý l g ¥&ì#Ý b Û8ª i3æ Ü#Ý R'Ä _ c>* Q R b i8® @ R I b [>*& 1 K Z C T I 8 Z 8 r M Ç +¬ ¹ B º v ¥ +³ ¹ B º v ¥ '¨ M '¨ ] ' 2(5 p -Æ0Â/² º &É% &k & &t ( % ( 0£ Æ4 v , d 2 Ç 0£ >ã>Ý>å>Ø>Þ>å>ß>Ø>ã>â>ß>Ý>â>Ø>å>ã>Þ>Ø

® » p = ¯ ª Á Ä ñ Ö ú Á Õ Ï ³ 9 ) y % ù Ï í ¸ * ' Title ã å å ·ç ¨ã ã ¬ã ã ã ³ï¼ ï¼ å ç «å ã ¢ã ã ï¼ å £è äº é ²ï¼ å ¾æ ²ã ã ¯ã ¼å ¨é ï¼³ï¼ Author otsuk Created Date 7/4/2018 7:40:23 PM

á 8Ì ù ü0 : Ä¿ÓåïÆ Þ »¢ s8´á 8¯µÄ£ ª j® pÞ »¢ s8´á 8¯µÄ£ ²¤Éçª ®L y ÕÌ O ; M r ²¤Éçª ®LU GVXz&A Qw² ÍUD ópb{y y å w ÿ ? Ú¢£xÝ>å>Ý>Ø>Ý>á>Þ>Ø>ß>á>á >ã>ä>Ø>à>å>Ü>Ø>à>ã>ã >ä>Ü>Ø>ß>Ü>â>Ø>à>â>ãEg>Ì>Ý>Ý>Ø>ã>ä>ã>Ø>Ý>Ý>å>ß>ß>ä>Ø>Ý>â>Þ>Ø>Ý>ä>Ü 2 É … Ö Ë 2 ¢ º ·d¼ñÛõ 8 £ µ "m I 2 f 2 ¸ f µ " Ë ¸> o·í8 3 Ô % ¸ m · V oÛ ¸ t · þüñ´ xó¬¨ % ¸Û¢Ô ± û r ¢u % ¸ / ò ß H·mØÔ± !û8øÛ.¡t|ó ´c ± Ï Ót µ&· gÓ Ô % ¸ ´~ µ " Ë ± ¯·~ V $® ±~ùí+Äh ¢Ô ±· Ô … H " )H ÇH M+á 0¿ $ +Ë B 2(#ØFþ4 >Ý v ·2(#Ø #'5 G 8x5 >á>á>Ø>ã>á>ß>Ø>ã>Þ>ß >ß>ß>Ø>ß>Þ>ã>Ø>à>â>å >ä>Ø>å>ä>à>Ø>Þ>Ü>Þ >Ý>ß>Ø>à M+á l g3û ¥ b>1'8® \ K Æ0 c 9/²>/ b \ > ~ [ M ^ > >1'8® b1* c È2A1* 2>& Û ô>2>4 º>7 v>1>. ¥# È'ö '¨>1>. # C Ç È2A ² 6×3û%±>' _ = Ð M v b \ K r M W È + #1* ß ^ Ø3 1* l g)E)F% 0i1* b>1'8® \ K Æ 0 c 9/²>0 b \ > ~ [ M Û ¿#ã3 # C 0¿) 2 ;"g # b /² _6õ M ² [ _ ö Y A ) b2 ;"g # /² K r M >/>, S S £'ì b ó/ "g #>& ¹ B º v ¥#' ~>' FÆ S FÇ H " )H ÇH &É% H 0H &É% H 8oH £'ì#'8 H >í>Õ p í8 H >îH p "á H >îH >ÛH >íH >ÝH ( ¸5 lG 2 ¸5 >Ý>Ü>á>Ø>å>â>Ü >Ý>Ü>á>Ø>å>â>Ü >Ý>Ü>Ü>Ú>Ü>Ñ